افسانه جن و پری

داستانی که چند نویسنده داشت !

عناوین مطالب وبلاگ افسانه جن و پری

» تعطیلی ! :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» قسمت سوم :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» قسمت دوم :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» قسمت اول :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» انتخاب قسمت اول! :: ۱۳۸٩/٢/٧
» مقدمات داستان سوم :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» قسمت سی و یکم :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٠
» قسمت سی ام :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» قسمت بیست و نهم :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» قسمت بیست و هشتم :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» قسمت بیست و هفتم :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» قسمت بیست و ششم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» قسمت بیست و پنجم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» قسمت بیست و چهارم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» قسمت بیست و سوم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» قسمت بیست و دوم :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» قسمت بیست و یکم :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» قسمت بیستم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» قسمت نوزدهم :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» قسمت هجدهم :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» قسمت هفدهم :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» قسمت شانزدهم :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» قسمت پانزدهم :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» قسمت چهاردهم :: ۱۳۸۸/٩/٧
» قسمت سیزدهم :: ۱۳۸۸/٩/۳
» قسمت دوازدهم :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» قسمت یازدهم :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» قسمت دهم :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» قسمت نهم :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» قسمت هشتم :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» قسمت هفتم :: ۱۳۸۸/۸/٩
» قسمت ششم :: ۱۳۸۸/۸/٤
» قسمت پنجم :: ۱۳۸۸/۸/٢
» قسمت چهارم :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» قسمت سوم :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» قسمت دوم :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» قسمت اول :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» مقدمات داستان جدید :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» قسمت آخر :: ۱۳۸۸/٧/٦
» قسمت شانزدهم :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» قسمت پانزدهم :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» قسمت چهاردهم :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» قسمت سیزدهم :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» قسمت دوازدهم :: ۱۳۸۸/٦/٧
» قسمت یازدهم :: ۱۳۸۸/٦/۳
» قسمت دهم :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» قسمت نهم :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» قسمت هشتم :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» قسمت هفتم :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» قسمت ششم :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» قسمت پنجم :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» قسمت چهارم :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» قسمت سوم :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» قسمت دوم :: ۱۳۸۸/٥/٥
» قسمت اول :: ۱۳۸۸/٥/٢
» نقد : :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
׀ +׀ نویسنده: مدیر

درباره ما

افسانه جن و پری داستانی است دسته جمعی ... به این صورت که به ترتیب لیست آمده در گروه نویسندگان هرکسی دنباله نوشته فرد قبل را به دلخواه ادامه می دهد بدون آنکه از پایان داستان خبر داشته باشد ! بنابراین ما هم مثل شما منتظریم ببینیم در ادامه چه اتفاقی می افتد ! این وب صبح روزهای چهارشنبه به روز می شود
______________________
خونه
از ابتدا تا انتها
« آیین نامه »
« نقد »

داستان های قبلی

در این قسمت می توانید پی.دی.اف متن کامل داستان های قبلی افسانه جن و پری را دانلود نمایید
______________________
به خاطر هیچ
زمین لرزه

دنباله داستان فعلی

تعطیلی !
قسمت سوم
قسمت دوم
قسمت اول
انتخاب قسمت اول!
مقدمات داستان سوم
قسمت سی و یکم
قسمت سی ام
قسمت بیست و نهم
قسمت بیست و هشتم

گروه نویسندگان

ابن یمین
انار خانوم
لیلا
تازه نفس

حلقه یاران

مبهم
کم حرفی
فرید آزمون
... کافه خاطره
ترش و شیرین زندگی
خاطرات گاه به گاه
ویرایش قالب
آرمانشهر
مطلوب